GreenJOBS je projekt, ki ga Evropska komisija sofinancira iz preko Raziskovalnega sklada za premog in jeklo. Osredotoča se na preučevanje izrabe jamske infrastrukture podzemnih premogovnikov za uporabo nastajajočih tehnologij obnovljivih virov energije in krožnega gospodarstva z namenom spodbujanja trajnostne lokalne gospodarske rasti ter ustvarjanja novih zelenih in kakovostnih delovnih mest.

Da bomo ta cilj dosegli, bomo izkoristili pet konkurenčnih prednosti podzemnih premogovnikov: (1) jamsko vodo za izrabo geotermalne energije in za proizvodnjo zelenega vodika; (2) povezave z električnimi omrežji, ki jih je mogoče prilagoditi za injiciranje proizvedene električne energije; (3) odlagališča velikih površin za namestitev fotovoltaike/vetrnih elektrarn; (4) jamsko infrastrukturo, primerno za shranjevanje energije s pomočjo nekonvencionalne črpalne elektrarne, ki uporablja goste fluide; (5) drobne odpadke pri pridobivanju premoga in električne “termo”energije za recikliranje v goste tekočine, za nadomestke zemljin in za pridobivanje redkih zemljin.

Glavna rezultata projekta sta dva inovativna poslovna načrta, ki bosta namenjena podzemnim premogovnikom: virtualna elektrarna, kjer se bo proizvedena električna energija prodajala v omrežje, uporabljala za napajanje intenzivne elektroindustrije ali za razvoj eko-industrijskih parkov, ali zelena vodikarna, kjer se bo z elektrolizo jamske vode in z uporabo električne energije iz obnovljivih virov proizvajal “obnovljivi vodik”.

Naša želja in cilj je vključiti vse zainteresirane deležnike (oblikovalce politik, vključno z Evropsko komisijo, zasebne vlagatelje, industrijo, akademske kroge, civilno družbo, civilna združenja ter sindikate in socialne partnerje), ki jih zanimajo rezultati in razvoj projekta. To želimo doseči z rednim obveščanjem preko polletnega glasila in preko stalnega posvetovalnega procesa, kjer bi se seznanili z idejami, s pomisleki in predlogi v zvezi s projektom.

Na polletne novice se lahko naročite tako, da izpolnite spletni obrazec preko spodnje povezave:

Contact – GreenJOBS Project

Svoje zamisli, pomisleke in predloge lahko predložite spodaj. Prispevki so lahko v maternem jeziku, z navedbo osebnih podatkov, ali anonimni.

Za vaše sodelovanje se vam že v naprej iskreno zahvaljujemo.

Projektna skupina projekta GreenJOBS

Projekt GreenJOBS – Posvetovalni postopek