GreenJOBS to projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali. GreenJOBS skupia się na ponownym wykorzystaniu wycofanych z eksploatacji podziemnych kopalń węgla poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz założeniach gospodarki o obiegu zamkniętym, promując zrównoważony rozwój gospodarczy oraz tworząc wysokiej jakości „zielone” miejsca pracy.

Dla realizacji projektu GreenJOBS planuje się wykorzystać pięć konkurencyjnych przewag jakie stwarzają likwidowane kopalnie węgla: (1) woda kopalniana jako zasób geotermalny; (2) zdolność odprowadzania energii elektrycznej do sieci z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury; (3) miejsca zagospodarowania odpadów wydobywczych i/lub kruszyw (np. duże hałdy) do budowy farm fotowoltaicznych; (4) infrastruktura do budowy podziemnych elektrowni szczytowo-pompowych z wykorzystaniem cieczy o zwiększonej gęstości (cieczy gęstych); oraz (5) odpady z procesu przeróbki węgla do wykorzystania w produkcji cieczy gęstych, a także wykorzystanie odpadów wydobywczych do produkcji substytutów gleb do rekultywacji terenów pogórniczych.

Jednym z głównych rezultatów projektu będzie dostarczenie przedsiębiorstwom górniczym dwóch innowacyjnych modeli biznesowych: (1) Wirtualnej Elektrowni (ang. Virtual Power Plant), w której wyprodukowana energia będzie sprzedawana do sieci, wykorzystywana do zasilania elektrochłonnych gałęzi przemysłu lub do rozwoju parków eko-przemysłowych, oraz (2) Zielonej Elektrowni Wodorowej (ang. Green Hydrogen Plant), w której odnawialny wodór będzie wytwarzany w wyniku elektrolizy wody kopalnianej i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Naszym celem jest teraz zaangażowanie interesariuszy (decydentów, w tym KE; inwestorów prywatnych; przemysłu; środowisk akademickich; społeczeństwa obywatelskiego; stowarzyszeń obywatelskich; oraz związków zawodowych/partnerów społecznych) zainteresowanych rezultatami i rozwojem projektu poprzez regularne informowanie ich z wykorzystaniem newsletter (wysyłanych dwa razy w roku) oraz poprzez ciągły proces konsultacji, aby poznać ich pomysły, obawy i propozycje dotyczące projektu.

Zapraszamy do naszego newslettera. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Kontakt – Projekt GreenJOBS

Swoje pomysły, obawy i propozycje można przesłać do nas przez formularz znajdujący się poniżej. Opinie mogą być zamieszczane w języku ojczystym, z podaniem tożsamości lub anonimowo.

Serdecznie dziękujemy za udział w konsultacjach. Zespół projektu GreenJOBS.

Projekt GreenJOBS – Proces konsultacji